Swedbank city
Ny Sifo-undersökning

Sex av tio unga stressade över bostadsfrågan

Vägen till den första bostaden är långt ifrån spikrak för Sveriges unga vuxna med en bostadsmarknad som präglas av höga trösklar. Sex av tio unga mellan 18 och 26 år känner sig stressade över boendefrågan och lika många uppger att de känner oro för att i framtiden kunna hitta ett boende som de är nöjda med. Många ser sina möjligheter att få tag på ett boende som små och en av tio har dessutom avstått jobb eller studieplats på grund av att det inte kunnat hitta boende, visar en ny undersökning från Fastighetsbyrån.

I en ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Fastighetsbyrån, där 1000 svenskar mellan 18–26 år deltagit, uppger sex av tio att boendefrågan stressar dem. Stressen är högre bland kvinnor än bland män, 7 av 10 är stressade medan drygt hälften av männen. Mest stressade är de som idag bor i andra/tredje hand eller inneboende, hela 83 procent svarar att boendefrågan stressar dom. Bland de som istället äger sitt boende är stressen avsevärt lägre. Problemet är inte isolerat i de största städerna. I Stockholm, Göteborg och Malmö känner 66 procent stress medan motsvarande siffra för övriga landet är 58 procent.

På frågan om de unga är oroade över att i framtiden kunna få ett boende de är nöjda med uppger drygt sex av tio, 62 procent, att de är oroade. Var tredje ung, 32 procent, uppger även att de ser sina möjligheter att få tag på ett boende, oavsett bostadsform, som små. En av tio, 11 procent, uppger dessutom att de någon gång tackat nej till en utbildning eller ett jobb på grund av att de inte kunnat hitta boende.

- Att så pass många unga känner sig oroade över sin bostadssituation och ser sina möjligheter att få en egen bostad som små är oroväckande. Att hjälpa unga, och andra som idag står utanför bostadsmarknaden, till ett första boende bör vara av högsta prioritet för såväl politiker som samhälle i stort. Många parter är överens om problematiken men det görs alldeles för lite för att förbättra situationen, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Höga bostadspriser och krav på kontantinsats håller unga ute från bostadsmarknaden

Det som de unga upplever som det största hindret in på marknaden är de höga bostadspriserna. 50 procent uppger att det är ett av de största hindren för att kunna köpa en ny bostad. I storstadsområdena är siffran ännu högre. Kravet på kontantinsats och krav på fast anställning är de näst största hindren, 34 procent. Endast 8 procent uppger att amorteringskraven är ett av de största hindren.

- De höga trösklarna in på bostadsmarknaden skapar utanförskap för unga vuxna. För att lösa problematiken behöver politikerna ta ett helhetsgrepp kring bostadsfrågan och komma fram till breda, långsiktiga lösningar. Vi behöver även öka takten på bostadsbyggande och se till att den håller i sig över tid – och bygga rätt. Det behövs billigare bostäder som fler har råd att bo i men även alla typer av boenden för att få igång flyttkedjor. Vi har till exempel ett stort underskott på småhus. Bygger vi villor för den blivande barnfamiljen frigörs lägenheter för 20-åringen som inte vill något annat än att flytta hemifrån, säger Johan Engström.

Resultat från undersökningen:

Är boendefrågan något som stressar dig?

Ja, mycket, 14 %
Ja, något, 47 %

Nej, inte alls, 36 %

Tveksam, vet ej, 3 %

Känner du oro för att kunna få ett framtida boende som du är nöjd med?

Ja, mycket, 16 %
Ja, något, 46 %

Nej, 35 %

Tveksam, vet ej, 3 %

Hur stora möjligheter tror du att du har att få tag i ett nytt boende, den dagen du vill flytta?

Mycket små, 6 %.
Ganska små, 26 %.

Ganska stora, 49 %.

Mycket stora, 13 %.

Tveksam, vet ej, 6 %.

Har möjligheten att hitta en bostad någon gång hindrat dig från att gå en utbildning eller ta anställning?

Ja, 11 %
Nej, 82 %

Tveksam, vet ej, 7 %

Vilka är dina främsta hinder för att kunna köpa en ny bostad? Max tre svarsalternativ

Kontantinsats (15 % av bostadens pris), 34 %
Amorteringskraven, 8%.

Saknar kunskap om hur man köper en bostad, 10 %.

För höga bostadspriser där jag vill bo, 50 %.

Får ej lån pga. min arbetssituation/har ej fast anställning, 34 %.

Att hitta en bostad jag vill ha och som möter mina krav, 30 %.

Annat, vad, 5 %.

Jag ser inga hinder, 9 %.

Tveksam, vet ej, 1%.

Om undersökningen:

Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Fastighetsbyrån. Den bygger på 1000 intervjuer, med personer i åldern 18-26 år. Datainsamlingen genomfördes i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel, mellan 12 och 24 maj 2021.