Sök bostad eller innehåll

Om oss

Miljömässig hållbarhet

För att uppnå och behålla en miljömässig hållbarhet måste vi fundera över vilka effekter våra beslut – stora som små – kan få för klimatet, ekosystemen och våra naturresurser. För att kunna ta bra beslut måste vi även inhämta kunskap om hur vi kan och bör agera miljömässigt.

Fastighetsbyråns huvudkontor är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2004. Certifieringen är ett bra stöd i miljömålsarbetet och bidrar till att vi får in miljöaspekterna i vårt dagliga arbete. Frågor om klimat och resurseffektivisering blir därmed en naturlig del i våra processer och beslut. På så sätt kan vi minska utsläpp av skadliga växthusgaser och samtidigt bidra till en hållbar användning av jordens ändliga resurser.

Här hittar du Fastighetsbyråns miljöpolicy

Miljömedvetna inköp och projekt
Vår största miljöpåverkan är kopplat till inköp, resor till och från kunder samt utskrifter och tryckt material. I dessa fall är nivån på vår egen medvetenhet och kunskap om miljö och klimatfrågor helt avgörande för att minska vår miljöpåverkan. Vid specifika inköp eller projekt anger vi exempelvis vissa krav på miljö och hållbarhet som vi anser särskilt viktiga. Vårt kontorsmaterial och det tryckta basmaterialet produceras i huvudsak utifrån Svanenmärkningens kriterier. Vi ser också gärna att våra leverantörer efterlever en miljöpolicy och har någon form av systematiserat miljöarbete.

Fastighetsbyrån har en långsiktig vision att gå mot en alltmer papperslös verksamhet. Ett viktigt steg är vår inriktning mot en ökad digitalisering i köp- och säljprocessen. Det hjälper oss att säkra långsiktiga och hållbara kundrelationer samtidigt som vi väsentligt kan minska vår förbrukning av naturresurser.

Förnybar el
Vi har inlett ett samarbete med GodEl för att underlätta för våra kunder att välja förnybar och hållbar el. Elen till vårt huvudkontor är miljömärkt ”Bra Miljöval” och kommer till 100 % från förnybara källor. Våra centrala IT-system är virtualiserade och överförda till modern och energieffektiv infrastruktur. Nu under 2016 implementerar vi även ett eget affärssystem som innebär kraftigt reducerade koldioxidutsläpp tack vare ett minskat behov av serverkapacitet.

Miljöutbildning
Alla medarbetare på huvudkontoret genomgår en övergripande utbildning i miljö och hållbarhet. Utbildningen erbjuds även till våra franchisekontor där flera har deltagit. Genom vårt intranät delar vi också med oss av tips och idéer på hur vi gemensamt på våra kontor runtom i Sverige kan bidra till en minskad miljöpåverkan och en mer hållbar värld. 

Ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet

Läs mer om hur vi hanterar cookies