Sök bostad eller innehåll

Språkstöd

ܐܘ ܕܪܒܐ ܠܘ ܒܝܬܐ ـ ܫܩܳܠܐ ܕܒܝܬܐ ܒܘ ܣܘܝܕ

ܣܰܡܣܪܐ ܕܒ̈ܬܐ ܒܘ ܡܟܬܒܐ ܕܘ ܙܶܒܳܢܐ ܕܰܒ̈ܬܐ

ܫܩܳܠܐ ܘ ܙܶܒܳܢܐ ܕܒܝܬܐ ܒܘ ܣܘܝܕ ܓܠܒܐ ܙܒܢ̈ܐ ܐܝ ܬܓܪܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܰܚܝ̈ܐ ܝܐ ܘܚܕ ܕܡܶܣܬܟܠ ܐܓܒ̈ܐ ܕܘ ܫܒܝܠܐ ܗ̱ܢܐ ܟܝܒܐ ܕܗܘܐ ܥܣܩܐ. ܗܪܟܐ ܟܒܥܝܢܐ ܕܣܝܡܝܢܐ ܐܘ ܦܘܠܚܢܐ ܦܫܝܩܐ ܠܟ ܘܕܐܒܝܢܢ ܠܟ ܫܒܝܠܐ ܬܪܝܨܐ ܒܝ ܫܘܩܐ ܕܒ̈ܬܐ ܒܘ ܣܘܝܕ ܘܒܳܪܝܢܢ ܠܟ ܡܟܢܘܬܐ ܡܛܠ ܬܓܪܘܬܐ ܡܫܰܝܰܢܬܐ ܕܘ ܥܡܳܪܐ.

 

ܟܝܬ ܠܢ ܐܦ ܡܟܢܘܬܐ ܕܡܛܝܒܝܢܢ ܠܟ ܡܘܛܝܐ ܠܬܰܪܓܡܢܐ ܗܘ ܕܟܝܒܗ ܕܗܘܐ ܡܥܕܪܢܐ ܒܙܒܢ̈ܐ ܐܠܨܝ̈ܐ ܒܘ ܫܩܠܐ ܕܘ ܒܝܬܐ. ܣܝܡ ܡܘܛܝܐ ܐܘ ܐܣܪܐ ܥܡ ܚܕ ܡܢ ܡܟܬܒ̈ܐ ܕܟܝܬܠܢ.

ܬܚܝܬ ܕܘ ܦܪܫܓܢܐ ܪܝܫܝܐ ܕܠܠܬܚܬ ܟܒܝܢܢ ܨܘܪܬܐ ܡܘܕܥܢܝܬܐ ܥܠ ܐܝ ܬܓܪܘܬܐ ܕܒ̈ܬܐ ܒܘ ܣܘܝܕ ܘܐܦ ܡܦܰܫܩܝܢܢ ܠܟ ܐܘ ܫܒܝܠܐ ܕܘ ܫܩܠܐ ܕܘ ܒܝܬܐ ܐܝܕܪܒܐ ܟܡܰܚܘܶܐ.

 • ܒܘ ܣܘܝܕ ܪܝܫܐܝܬ ܟܝܬܐ ܬܠܬܐ ܙܢ̈ܝܐ ܕܘ ܥܡܪܐ ܕܟܝܬܢ̈ܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܐ

  1. ܒܝܬܐ ـ ܟܥܡܪܬ ܒܘ ܒܝܬܝܕܟ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܟܝܬܝܐ ܕܝܠܟ. ܐܢ ܒܥܐ ܐܢܬ ܕܫܩܠܬ ܒܝܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܟܝܬܝܐ ܕܝܠܟ ܓܕ ܗܘܬ ܐܢܬ ܕܡܝܕܬ ܦܘܣܩܢܐ ܘܕܛܥܢܬ ܐܝ ܡܫܐܠܘܬܐ، ܐܟ ܕܒܣܘܓܐܐ، ܥܠ ܟܠ ܡܕܐ ܒܘ ܒܝܬܝܕܟ.
  2. ܡܘܠܟܢܐܕܡܶܕܝܳܪܐ ـ ܟܥܳܡܪܰܬ ܒܡܕܝܪܐ ܘܟܝܬܠܟ ܩܘܫܬܐ ܕܥܡܪܬ ܬܡܢ. ܐܢܬ ܘܐܥܡܘܪ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܒܘ ܒܝܬܐ ܟܝܬ ܠ̱ܟܘܢ ܡܘܠܟܢܐ ܕܘ ܒܝܬܐ ܘܗܕܡ̈ܐ ܐܢ̱ܬܘܢ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܒܚܘܕܪܐ ܡܫܘܬܦܐ، ܗܘ ܕܡܬܩܪܐ ܚܘܕܪܐ ܕܥܡܘܪ̈ܐ ܕܟܡܠܟܝܢ ܐܘ ܒܝܬܐ bostadsrättsförening.
  3. ܡܕܝܪܐܕܐܓܪܐ ـ ܟܥܳܡܪܬ ܒܡܕܝܪܐ ܒܐܓܪܐ. ܟܝܬ ܐܦ ܒ̈ܬܐ ܕܡܰܝܕܬ ܒܐܓܪܐ ܐܠܐ ܝܬܝܪ ܟܝܢܝܐ ܝܐ ܚܕ ܕܡܳܝܶܕ ܡܕܝܪܐ ܒܐܓܪܐ ܘܦܪܥ ܟܡܝܘܬܐ ܕܐܓܪܐ ܝܪܚܝܐ.

  ܣܛܪ ܡܢ ܬܠܬܐ ܙܢ̈ܝܐ ܕܥܡܘܪܝܐ ܕܠܠܥܠ ܟܝܬ ܙܢ̈ܝܐ ܝܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܘ ܥܡܘܪܝܐ. ܟܝܬ ܐܝܬܐ ܠܡܐܡܪ ܡܕܝܪ̈ܐܕܡܘܠܟܢܐ، ܚܕ ܣܘܟܠܐ koncept ܐܝܟܐ ܕܟܝܬܠܗ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܡܘܠܟܢܐ ܥܠ ܐܘ ܡܕܝܪܐ ܕܠܐ ܚܘܕܪܐ ܡܫܘܬܦܐ. ܟܕܡܐ ܠܙܢܐ ܕܥܡܘܪܝܐ ܕܟܝܬ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ، ܐܠܐ ܠܬܝܐ ܥܝܕܝܐ ܒܘ ܣܘܝܕ. ܙܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܰܓܪܘܬܐ، ܗܝ ܕܝܗܒܐ ܣܘܟܠܐ ܕܐܢܬ ܡܳܠܶܟ ܐܢܬ ܠܒܝܬܐ ܐܠܐ ܠܐ ܐܝ ܐܪܥܐ ܕܟܝܬܝܐ ܐܘ ܒܝܬܐ ܟܠܝܐ ܐܥܠܗ، ܐܠܐ ܟܡܝܕܬ ܠܝ ܐܪܥܐ ܒܐܓܪܐ ܡܘ ܡܪܐ ܕܝ ܐܪܥܐ.

  ܐܢ ܟܒܥܬ ܕܥܡܪܬ ܒܡܕܝܪܐ ܕܩܘܫܬܐ ܕܥܡܘܪܝܐ bostadsrättsförening ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܟܗܘܬ ܗܕܡܐ ܒܘ ܚܘܕܪܐ ܕܝ ܩܘܫܬܐ ܕܘ ܥܡܘܪܝܐ bostadsrättsförening ܘܝܗܒ ܐܢܬ ܦܘܣܩܢܐ ܥܠ ܐܘ ܡܕܝܪܐ ܥܡ ܐ̱ܚܺܢܐ ܕܟܝܬܢܐ ܗܕܡ̈ܐ ܒܘ ܚܘܕܪܐ. ܒܠܚܘܕ ܒܝܢܬ ܐܫܘܪ̈ܢܐ ܕܘ ܒܝܬܝܕܟ ܟܝܬ ܠܟ ܩܘܫܬܐ ܕܝܗܒܬ ܦܘܣܩܢܐ ܐܠܐ ܐܦ ܬܡܢ ܟܝܒܗ ܕܗܘܐ ܕܐܘ ܚܘܕܪܐ ܕܟܠܙܡ ܡܩܒܠ ܟܡܐ ܬܘܪ̈ܨܐ ܐܘ ܬܥܡܝܪܐ ܚܕܬܐ.

  ܟܝܒܗ ܕܗܘܐ ܦܘܪܫܢܐ ܪܒܐ ܒܘ ܡܕܐ ܕܟܡܛܠܒ ܡܢܟ ܐܟ ܗܕܡܐ ܠܦܘܬ ܐܘ ܡܢܝܢܐ ܕܗܕܡ̈ܐ ܘܒ̈ܬܐ ܕܟܝܬܐ ܒܘ ܚܘܕܪܐ. ܒܙܢܐ ܦܫܝܛܐ، ܟܝܒܗ ܕܚܕ ܕܐܡܪ ܟܠ ܟܡܐ ܕܟܝܬܝܐ ܐܘ ܚܘܕܪܐ ܙܥܘܪܐ ܗܟܢ ܟܠܙܡ ܕܗܘܬ ܝܬܝܪ ܚܦܝܛܐ ܒܘ ܚܘܕܪܐ ܐܟ ܗܕܡܐ. ܒܚܘܕܪܐ ܪܒܐ ܐܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܠܝܬ ܣܢܝܩܘܬܐ ܠܫܓܡܐ ܪܒܐ ܐܠܐ ܟܝܒܗ ܕܗܘܐ، ܐܝ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܟܝܬܘܐ ܠܟ ܬܡܢ، ܗܪܟܐ ܠܝܬܠܟ ܝܐ. ܗܕܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܐ ܕܝܕܥܬ ܠܗ̇ ܡܢ ܩܕܡ ܕܐܳܒܬ ܦܘܣܩܢܐ ܕܐܝܟܐ ܘܐܝܕܪܒܐ ܟܒܥܬ ܕܥܡܪܬ.

 • ܟܘܠܠܗ ܐܣܡܣܪ̈ܐ ܒܘ ܣܘܝܕ ܟܝܬ ܠܗܘܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܕܪܫܬܐ ܥܠܝܬܐ ܘܟܠܙܡ ܕܗܘܝܢ ܡܣܓ̈ܠܐ ܓܒ ܫܘܠܛܢܐ ܐܬܪܢܝܐ ܩܰܝܘܡܐ، ܩܝܘܡܘܬ ܣܡܣܪܘܬܐ ܕܥܡܘܪܝܐ Fastighetsmäklarinspektionen. ܐܘ ܦܘܠܚܢܐ ܕܣܡܣܪ̈ܐ ܡܬܚܡܐ ܝܐ ܒܩܢܘܢܐ ܦܪܝܫܐ، ܩܢܘܢܐ ܕܣܡܣܪܘܬܐ ܕܒ̈ܬܐ  Fastighetsmäklarlagen، ܥܠ ܗܕܐ ܠܐ ܟܠܙܡ ܣܢܐܓܪܐ ܡܛܠ ܙܒܢܐ ܕܒܝܬܐ ܒܘ ܣܘܝܕ. ܐܘ ܣܡܣܪܐ ܝܐ ܕܟܛܥܝܢ ܡܫܐܠܘܬܐ ܕܡܛܝܒ ܠܟܘܠܠܗ ܐܬܚܘܝ̈ܬܐ (ܘܪ̈ܩܐ) ܕܟܝܬܐ ܣܢܝܩܘܬܐ ܐܥܠܝܗܗ، ܘ ܡܲܩܒ̈ܠܐ ܢܗ ܩܢܘܢܐܝܬ، ܟܕ ܗܘܐ ܙܒܳܢܳܐ ܘܙܶܒܳܢܐ ܕܒܝܬܐ.

   ܒܘ ܣܘܝܕ ܐܘ ܡܙܒܢܢܐ ܝܐ ܕܟܡܩܕܡ ܐܘ ܕܟܡܚܘܐ ܣܡܣܪܐ. ܐܘ ܣܡܣܪܐ ܐܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܩܘܫܬܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܡܙܒܢ ܒܝܬܐ ܗܘ ܕܟܡܝܬܚܡ ܩܢܘܢܐܝܬ ܒܐܫܛܪܐ ܕܩܘܫܬܐ ܕܝܠܢܝܐ ensamrätt. ܓܠܒܐ ܠܬܝܐ ܟܝܢܝܐ ܕܥܝܢܝ ܕܒܝܬܐ ܕܗܳܘܐ ܠܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕ ܣܡܣܪܐ. ܠܦܘܬ ܕܘ ܩܢܘܢܐ ܐܘ ܣܡܣܪܐ ܟܝܬ ܐܥܠܗ ܚܰܘܒܐ ܕܚܳܝܰܪ ܥܠ ܐܘ ܝܘܬܪܢܐ ܕܬܪܝܢ ܓܒܒ̈ܐ ܕܘ ܡܙܒܢܐ ܘܕܘ ܫܩܠܐ) ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܝܬ ܣܢܝܩܘܬܐ ܠܣܡܣܪܐ ܕܘ ܫܰܩܳܠܐ ܒܘ ܣܘܝܕ.

  ܐܘ ܣܡܣܪܐ ܡܫܐܠܐ ܝܐ ܥܠ ܕܡܣܡܣܪ ܐܘ ܒܝܬܐ، ܡܰܩܪܶܒ ܐܘ ܡܙܰܒܢܢܐ ܐܘ ܫܩܠܐ ܠܚܕܕ̈ܐ ܘܟܦܳܠܚ ܠܫܢ ܕܐܘ ܡܙܒܢܢܐ ܡܘܕܥ ܟܠܡܕܡ ܕܘ ܫܰܩܠܐ ܕܐܒܥ ܕܐܕܥ ܥܠ ܐܘ ܒܝܬܐ. ܐܝ ܡܫܐܠܘܬܐ ܕܘ ܣܡܣܪܐ ܝܐ ܕܡܟܢܫ ܟܘܠܠܗ ܐܰܝܰܕܥ̈ܬܐ ܕܟܠܙܡܝ ܘܕܡܩܕܡ ܠܗܘܢ ܠܘ ܫܰܩܳܠܐ.

 •  ܒܘ ܣܘܝܕ ܟܝܬ ܫܪܛܐ ܥܠ ܟܡܐ ܡܘ ܚܰܘܒܐ ܕܘ ܒܝܬܐ ܟܠܙܡ ܕܡܕܥܪܬ، amorteringskrav، ܘܟܝܬ ܫܒܝܠܐ ܕܟܝܬܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܠܐ ܟܩܕܪܬ ܕܡܰܝܕܬ ܚܰܘܒܐ (ܕܰܝܢܐ) ܝܬܝܪ ܡܢ 85 ܒܡܐܐ ܡܘ ܛܝܡܐ ܕܘ ܒܝܬܐ، ܬܚܘܡܐ ܥܠܝܐ ܕܘ ܕܝܢܐ bolånetak. ܡܶܠܟܐ ܠܘ ܫܰܩܳܠܐ ܕܣܳܝܶܡ ܐܣܪ̈ܐ ܥܡ ܒܰܢܟ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܠܫܢ ܕܡܰܝܕܬ ܝܕܥܬܐ ܥܠ ܐܫܒܝ̈ܠܐ ܗܢܝ ܘܐܝܢܐ ܓܒܳܝ̈ܐ ܟܝܬ ܠܟ ܟܕ ܕܒܥܬ ܕܙܳܒܢܬ ܒܝܬܐ. ܡܢܰܣܝ ܕܡܝܕܬ ܡܘ ܒܢܟ ܫܘܕܝܐ ܟܬܝܒܬܢܝܐ ܕܚܘܒܐ lånelöfte ܒܘ ܫܘܪܝܐ ܕܘ ܥܒܕܐ. ܐܢ ܐܝܬ ܠܟ ܣܢܝܩܘܬܐ ܕܡܝܕܬ ܟܶܣܦܐ ܒܚܰܘܒܐ ܠܫܢ ܕܫܩܠܬ ܐܘ ܒܝܬܐ ܓܕ ܡܫܐܠ ܠܟ ܐܘ ܣܡܣܪܐ ܥܠ ܐܘ ܚܰܘܒܐ ܒܘ ܙܒܢܐ ܕܟܡܢܣܬ ܕܫܩܠܬ ܐܘ ܒܝܬܐ ܐܘ ܡܢܩܕܡ ܕܟܳܬܒܰܬ ܐܘ ܐܶܫܛܳܪܐ ܕܘ ܫܩܳܠܐ kontrakt.

  ܟܝܬ ܕܪ̈ܒܢܐ ܓܠܒܐ ܘܡܫܚܠܦ̈ܐ ܠܘ ܟܪܟܐ ܕܥܠ ܒ̈ܬܐ ܘܐܘ ܩܶܦܳܝܳܐ ܕܘ ܒܝܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܟܝܒܗ ܕܓܪܫ ܙܒܢܐ ܐܪܝܟܐ. ܒܘ ܐܢܬܪܢܬ ܟܝܬܐ ܕܰܦ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܟܝܒܢ ܣܝܡܝ ܐܘ ܥܡܠܐ ܦܫܝܩܐ ܒܘ ܕܪܒܐ. ܐܕܦ̈ܐ ܕܟܝܬܢܗ ܝܬܝܪ ܪܚܝܡ̈ܐ ܘܥܡܡ̈ܝܐ ܠܘ ܟܪܟܐ ܕܥܠ ܒ̈ܬܐ ܗܢܢܗHemnet.se  ܘBooli.se ܐܠܐ ܟܝܒܟ ܕܥܒܪܬ ܬܪܝܨܐܝܬ ܠܰܕܰܦ̈ܐ ܕܰܣܰܡܣܪ̈ܐ. ܒܲܕܲܦ̈ܐ̱ ܗܢܝ ܓܕ ܚܙܬ ܓܠܒܐ ܣܬܐܬܝܣܬܥܟ ܕܘ ܛܝܡܐ prisstatistik ܘ ܪ̈ܩܡܐ ܕܦܘܚ̈ܡܐ ܗܢܟ ܕܟܝܒܢ ܡܥܕܪܝ. ܡܶܠܟܐ ܛܒܐ ܠܳܟ ܕܟܳܪܟܬ ܒܦܢܝ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܘ ܥܡܘܪܝܐ ܘܕܶܐܙܙܳܟ ܠܕܘܟܝ̈ܬܐ ܐܰܘ ܒ̈ܬܐ ܕܟܡܝܬܚܘܝܢ ܠܘ ܙܶܒܳܢܳܐ.

 • ܐܘ ܙܢܐ ܕܟܝܬܝܐ ܝܬܝܪ ܟܝܢܝܐ ܠܝ ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܰܒ̈ܬܐ ܒܘ ܣܘܝܕ ܗܝܗ ܡܕܡ ܕܟܡܝܬܐܡܪ ܠܗ ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܦܬܝܚܬܐ öppen visning. ܗܕܐ ܟܒܐ ܣܘܟܠܐ ܒܗܝ ܕܐܘ ܣܡܣܪܐ ܟܡܘܕܥ ܥܠ ܐܝ ܡܘܕܥܢܘܬܝܕܗ ܕܐܡܬ ܓܕ ܡܝܬܚܘܐ ܐܘ ܒܝܬܐ ܠܰܙܰܒܳܢ̈ܐ ܘܟܘܠܠܗ ܗܢܟ ܕܟܒܥܝ ܫܩܠܝ ܟܡܩܪܝܢ ܒܫܝܢܐ ܕܐܬܝܢ ܠܘ ܚܙܝܐ ܕܘ ܒܝܬܐ ܒܘ ܣܝܩܘܡܐ ܡܬܚܡܐ ܘܒܝ ܫܥܬܐ ܡܥܰܝܰܢܬܐ. ܐܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܟܝܬ ܐܦ ܡܟܢܘܬܐ ܕܛܠܒܬ ܙܒܢܐ ܦܪܝܫܐ ܠܟ ܐܢ̱ܬ ܠܪܘܚܟ ܕܐܳܬܐ ܐܢ̱ܬ ܕܚܙܬ ܐܘ ܒܝܬܐ ܥܡ ܐܘ ܣܡܣܪܐ.

  ܥܝܕܐ ܗܰܘܺܝ ܓܠܒܐ ܟܝܢܝܐ ܕܰܫܰܩܳܠ̈ܐ ܟܛܠܒܝ ܙܒܢܐ ܕܚܙܝܢ ܐܘ ܒܝܬܐ ܡܩܕܡ ܕܡܝܩܰܕܡ ܠܘ ܙܶܒܳܢܐ ܠܘ ܥܡܐ ܓܘܢܐܝܬ. ܟܝܬ ܙܒ̈ܢܐ ܕܐܘ ܒܝܬܐ ܟܡܝܙܒܢ ܡܩܕܡ ܡܢ ܕܢܳܦܩ ܠܘ ܙܶܒܳܢܐ ܦܬܝܚܐܝܬ. ܐܰܫܰܩܳܠ̈ܐ ܟܝܒܢ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܕܡܥܠܢ ܐܘ ܛܝܡܐ ܐܡܬ ܕܒܥܝܢ ܘܐܘ ܡܙܒܢܢܐ ܟܝܒܗ ܕܡܩܒܠ ܐܘ ܛܝܡܐ ܕܩܰܝܶܬܠܗ ܡܩܕܡ ܡܢ ܕܡܦܬܚ ܐܘ ܒܝܬܐ ܠܘ ܙܶܒܳܢܐ. ܐܢ ܟܝܬ ܠܟ ܪܓܬܐ ܪܒܬܐ ܒܒܝܬܐ ܡܕܡ ܟܝܒܗ ܕܗܘܐ ܚܟܡܬܐ ܕܡܰܘܕܥܬ ܐܘ ܣܡܣܪܐ ܒܙܒܢܐ ܒܟܝܪܝܐ.

 • ܒܘ ܙܒܢܐ ܕܘ ܬܚܘܝ̣ܝ̣ܐ ܐܠܨܝܐ ܝܐ ܕܡܬܚܡܬ ܠܟ ܙܒܢܐ ܛܒܐ ܠܫܢ ܕܡܒܚܢܬ ܐܘ ܒܝܬܐ ܒܙܗܝܪܘܬܐ. ܐܟ ܫܰܩܳܠܐ ܟܝܬ ܐܥܠܟ ܚܰܘܒܐ ܕܡܒܚܢܬ ܐܘ ܒܝܬܐ، ܕܟܡܬܩܪܐ ܚܰܘܒܐ ܕܘ ܒܘܚܢܐ undersökningsplikt. ܗܕܐ ܟܐܒܐ ܣܘܟܠܐ ܒܗܝ ܕܒܬܪ ܡܢ ܕܫܩܝܠܟ ܐܘ ܒܝܬܐ ܘܟܬܘܠܟ ܥܠ ܐܘ ܐܫܛܪܐ ܠܝܒܟ ܕܕܝܢܬ ܐܘ ܡܙܒܢܢܐ ܥܠ ܦܘܕ̈ܐ ܕܟܝܒܟ ܐܢܬ ܚܙܐ ܐ̱ܢܐ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ ܡܩܕܡ ܕܫܩܠܬ ܐܘ ܒܝܬܐ. ܟܝܒܗ ܕܗܘܐ ܥܣܩܐ ܚܕ ܕܣܝܡ ܒܘܚܢܐ ܩܛܝܢܐ ܒܙܒܢܐ ܕܡܚܘܝܢܘܬܐ ܦܬܝܚܬܐ ܕܘ ܒܝܬܐ، ܥܠܗܕܐ ܓܕ ܗܘܐ ܟܒܪ ܛܒܐ ܕܛܠܒܬ ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܟܝܒܟ ܚܙܬ ܐܘ ܒܝܬܐ ܒܫܠܝܐ ܘܢܝܳܚܬܐ ܘܡܒܚܢܬܠܗ ܡܢܩܕܡ ܕܐܒܬ ܦܘܣܩܢܐ.

    ܠܬܝܐ ܣܬܐ ܡܕܡ ܠܐ ܟܝܢܝܐ ܕܡܝܕܬ ܥܘܕܪܢܐ ܡܢ ܩܢܘܡܐ ܡܒܚܢܢܐ besiktningsman ܡܛܠ ܕܡܒܚܢܬ ܐܘ ܒܝܬܐ. ܐܘ ܡܒܚܢܢܐ ܟܡܒܚܢ ܠܩܘܪܒܐ ܕܟܠܡܕܡ ܐܠܐ ܟܝܬܐ ܡܕܢ̈ܐ ܕܠܐ ܟܥܒܪܝ ܒܒܘܚܢܐ ܥܝܕܝܐ. ܐܘ ܩܢܘܡܐ ܡܒܚܢܢܐ ܓܕ ܐܡܪ ܠܟ ܐܝܢܐ ܩܛܥ̈ܐ ܟܥܒܪܝ ܒܘ ܒܘܚܢܐ ܘܐܝܢܐ ܡܕܢ̈ܐ ܕܐܢ̱ܬ ܠܪܘܚܟ ܟܝܒܟ ܡܒܚܢܬ.

  ܐܘ ܡܙܒܢܢܐ ܟܝܒܗ ܕܐܒܥ ܕܡܒܚܢ ܐܘ ܒܝܬܐ ܡܢܩܕܡ ܕܢܦܩ ܐܘ ܒܝܬܐ ܠܘ ܙܒܳܢܳܐ. ܐܟ ܫܰܩܳܠܐ ܠܗܟܢ ܒܝܬܐ ܓܕ ܩܳܝܬ ܠܟ ܬܫܪܪܐ ܕܒܘܚܢܐ. ܫܒܝܠܐ ܦܫܝܩܐ ܘܢܝܚܐ ܝܐ ܐܠܐ ܐܦܢ ܕܗܘܐ ܗܟܢ، ܐܠܨܝܐ ܝܐ ܐܟ ܫܰܩܳܠܐ ܕܚܰܝܪܬ ܥܠ ܐܩܛܥ̈ܐ ܕܠܐ ܟܥܒܪܝ ܒܘ ܬܫܪܪܐ.

  ܐܢ ܕܫܩܠܬ ܡܶܕܝܳܪܐ ܕܡܘܠܟܳܢܐ ܟܠܙܡ ܐܦ ܕܡܟܢܫܬ ܝܕܥܬܐ ܥܠ ܐܘ ܡܡܘܢܐ ܕܘ ܚܘܕܪܐ. ܐܟ ܕܒܣܘܓܐ ܟܡܶܦܪܣ ܐܘ ܡܡܘܢܐ ܒܘ ܦܪܘܣܦܟܬ  prospektܗܘ ܕܓܕ ܩܝܬܠܟ ܝܐ ܒܘ ܝܘܡܐ ܕܟܡܝܬܚܘܐ ܐܘ ܒܝܬܐ، ܡܢܰܣܝ ܕܩܝܬܠܟ ܐܘ ܬܫܪܪܐ ܕܘ ܡܡܘܢܐ ܚܰܕܬܐ ܘܐܘ ܢܡܘܣܐ ܕܘ ܚܘܕܪܐ. ܐܢ ܠܝܬܠܟ ܢܣܝܘܢܐ ܒܘ ܩܪܝܢܐ ܕܘ ܬܫܪܪܐ ܡܡܘܢܝܐ ܟܝܒܗ ܕܗܘܐ ܛܒܐ ܕܟܪܟܬ ܥܠ ܥܘܕܪܢܐ. ܐܢ ܓܕ ܡܝܕܬ ܟܣܦܐ ܒܚܰܘܒܐ ܐܝܬܐ ܠܡܐܡܪ ܡܛܠ ܐܘ ܫܩܳܠܐ ܕܘ ܒܝܬܐ ܟܝܒܗ ܐܘ ܒܢܟ ܕܡܥܕܪ ܥܠ ܚܝܳܪܐ ܕܥܠ ܐܘ ܡܡܘܢܐ ܕܘ ܚܘܕܪܐ.

 • ܓܠܒܐ ܙܒܢ̈ܐ ܟܗܘܐ ܡܝܰܬܪܢܘܬܐ ܕܘ ܛܝܡܐ ܘܗܕܐ ܟܡܘܒܠܐ ܠܗܝ ܕܘ ܛܝܡܐ ܕܟܝܬܝܐ ܟܬܝܘܐ ܒܝ ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܕܘ ܙܘܒܳܢܐ ܕܘ ܒܝܬܐ ܟܳܥܳܠܝܐ. ܐܠܐ ܟܝܒܗ ܕܗܘܐ ܣܬܐ ܛܝܡܐ ܐܰܢܩܰܨ ܡܘ ܡܕܐ ܕܡܰܚܘܶܐ ܒܝ ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܕܘ ܙܘܒܢܐ. ܠܫܢ ܐܝ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܰܒ̈ܬܐ ܚܕ̈ܬܐ ܟܳܡܝܬܚܬ ܛܝܡܐ ܡܬܚܡܐ ܘܫܰܠܝܐ، ܗܝܕܝܢ ܥܝܕܐܝܬ ܐܘ̣ ܕܘܪܐ ܟܡܗܠܟ ܡܢ ܚܠܦ ܐܘ ܛܝܡܐ ܘܐܘ ܚܕ ܕܡܰܚܘܐ ܠܗ ܫܶܓܡܐ ܘܡܰܟܬܰܘܠܗ ܪܘܚܗ ܠܘ ܙܒܳܢܐ ܡܢܩܕܡ، ܟܡܝܬܗܘܐ ܠܗ ܡܟܢܘܬܐ ܕܫܳܩܠ.

  ܛܝܡܐ ܡܩܕܡܐ bud ܠܬܝܐ ܥܪܝܨܐ (ܡܓܒܘܪ) ܠܫܢ ܒܪܢܫܐ ܕܡܩܕܡܠܗ ܐܘ ܛܝܡܐ. ܐܘ ܛܝܡܐ ܡܩܕܡܐ ܠܬܝܐ ܥܪܝܨܐ ܡܢ ܩܕܡ ܕܘ ܫܰܩܳܠܐ ܘܐܘ ܡܙܒܢܢܐ ܕܟܬܘܝ ܐܫܛܪܐ. ܐܘ ܡܙܒܢܢܐ ܠܬܝܐ ܣܬܐ ܥܪܝܨܐ (ܓܒܝܪܐ) ܕܡܙܰܒܶܢ ܒܛܝܡܐ ܡܥܰܝܢܐ ܐܠܐ ܟܝܒܗ ܕܕܳܥܰܪ ܒܘ ܙܶܒܳܢܐ ܐܡܬ ܕܐܒܥ ܒܘ ܡܰܫܩܠܐ ܕܘ ܙܒܳܢܐ ܘܙܶܒܳܢܐ ܗܠ ܐܘ ܝܘܡܐ ܕܟܬܝܘ ܐܘ ܐܫܛܪܐ ܕܘ ܫܩܠܐ. ܐܦܠܐ ܐܘ ܫܰܩܳܠܐ ܥܪܝܨܐ ܝܐ (ܡܓܒܘܪ). ܐܘ̣ ܡܙܒܢܢܐ ܟܝܒܗ ܣܬܐ ܕܡܙܒܢ ܐܘ ܒܝܬܐ ܠܚܕ ܕܗܘܠܗ ܛܝܡܐ ܕܠܬܝܐ ܝܬܝܪ ܥܠܝܐ ܡܢ ܟܠ.

  ܐܘ ܣܡܣܪܐ ܟܝܬܠܗ ܚܰܘܒܐ ܕܡܚܘܐ ܟܘܠܠܗ ܐܛܝܡ̈ܐ ܕܡܩܕܡܝ، ܡܢܩܕܡ ܕܘ ܐܫܛܪܐ ܕܡܟܬܘ ܐܥܠܗ، ܠܘ ܡܙܒܢܢܐ. ܠܦܘܬ ܕܘ ܩܢܘܢܐ ܣܘܝܕܝܐ ܟܠܙܡ ܐܘ ܡܙܒܢܢܐ ܕܣܝܡ ܩܳܝܶܡܬܐ ܥܠ ܟܘܠܠܗ ܗܢܝ ܕܡܩܕܡ ܠܗܘܢ ܛܝܡܐ ܘܥܠ ܐܲܛܝܡ̈ܐ ܕܡܩܕܡܝ. ܐܝ ܩܝܬܐ̱ ܗܕܐ ܓܕ ܡܝܩܕܡܐ ܠܘ ܫܰܩܳܠܐ ܘܠܘ ܡܙܒܢܢܐ ܒܘ ܝܘܡܐ ܕܘ ܥܒܪܐ ܕܘ ܒܝܬܐ ܟܕ ܐܘ ܣܡܣܪܐ ܕܡܩܕܡ ܐܘ ܬܫܪܪܝܕܗ.

 • ܒܘ ܐܫܛܪܐ ܟܡܝܬܗܘܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕܥܠ ܡܘܢ ܟܝܬܐ ܥܒܝܪܐ ܒܘ ܙܒܳܢܐ ܘܙܶܒܳܢܐ. ܐܝܬܐ ܠܡܐܡܪ ܐܡܬ ܓܕ ܡܦܪܳܥܝ ܐܦܘܪ̈ܥܢܐ. ܒܘ ܕܪܓܐ ܩܕܡܝܐ ܐܘ̣ ܟܣܦܐ ܪܝܫܝܐ ܕܟܡܝܩܕܡ ܐܟ ܥܪܒܘܬܐ handpenningen. ܥܝܕܐܝܬ ܚܕ ܟܝܬ ܠܗ ܡܶܬܚܐ ܕܒܰܝܢ ܫܒܥܐ ܠܥܣܪܐ ܝܘܡ̈ܐ ܒܐܝܕܗ ܕܦܪܥ ܟܣܦܐ ܪܝܫܝܐ ܗܘ ܕܥܝܕܐܝܬ ܟܗܳܘܶܐ ܥܣܪܐ ܒܡܐܐ ܡܘ ܛܝܡܐ ܟܡܝܠܐ ܕܘ ܒܝܬܐ. ܘܐܝ ܟܡܝܘܬܐ ܕܦܰܝܺܝܫܐ ܓܕ ܡܶܦܪܳܥܐ ܒܘ ܝܘܡܐ ܕܘ ܥܒܪܐ ܕܠܘ ܒܝܬܐ.

  ܒܘ ܐܫܛܪܐ ܟܡܝܬܚܡ ܣܬܐ ܡܘܢ ܟܥܒܪ ܒܘ ܫܩܳܠܐ ܣܛܪ ܡܘ ܡܕܐ ܕܟܡܚܫܘ ܥܝܕܝܐ. ܩܪܝ ܐܘ ܦܣܘܩܐ ܡܘܢܟܝܬܐܥܰܒܝܪܐܒܘܒܝܬܐ؟ ܐܰܘ ܡܫܝܶܠ ܐܘ ܣܡܣܪܐ ܐܢ ܟܝܬ ܡܕܐ ܕܠܬܝܐ ܩܪܝܚܐ.

  ܒܘ ܐܫܛܪܐ ܕܘ ܫܩܠܐ ܕܘ ܒܝܬܐ ܟܝܬܐ ܐܦ ܟܬܝܒܐ ܐܰ ܫܪ̈ܛܐ ܕܘ ܫܩܳܠܐ. ܟܝܒܗ ܕܗܘܐ ܫܪ̈ܛܐ ܕܘ ܚܰܘܒܐ ܕܘ ܒܝܬܐ ܐܰܘ ܒܘܚܢܐ ܕܘ ܒܝܬܐ. ܟܕ ܐܘ ܫܘܐܠܐ ܕܗܘܐ ܥܠ ܡܘܠܟܢܐ ܕܡܕܝܪܐ bostadsrätter ܟܝܬܐ ܐܝܬܐ ܠܡܐܡܪ ܐܡܝܢܐܝܬ ܚܕ ܫܪܛܐ ܕܐܘ ܫܰܩܳܠܐ ܕܟܠܙܡ ܕܡܝܬܩܒܠ ܡܘ ܚܘܕܪܐ ܘܕܟܠܙܡ ܕܗܘܐ ܗܕܡܐ ܒܘ ܚܘܕܪܐ. ܟܕ ܚܕ ܕܟܬܘ ܐܘ ܐܫܛܪܐ ܕܘ ܫܩܳܠܐ ܐܘ ܣܡܣܪܐ ܓܕ ܡܚܘܐ ܐܝ ܗܝܝܘܬܐ ܕܘ ܫܰܩܳܠܐ، ܗܳܝ ܕܟܝܬ ܚܰܝܳܒܘܬܐ ܡܛܠܬܗ̇ ܠܦܘܬ ܕܘ ܩܢܘܢܐ.

  ܒܙܒܢ ܟܝܒܗ ܚܕ ܕܪܳܓܶܫ ܕܟܝܬܝܐ ܡܰܠܐܝܢܐ (ܡܬܥܒܢܐ) ܕܚܕ ܕܟܬܘ ܥܠ ܐܫܛܪܐ. ܝܕܥܬܐ ܡܘܬܪܢܝܬܐ ܐܰܘ ܡܶܠܟܐ ܛܒܐ ܝܐ ܚܕ ܕܡܡܠܠ (ܕܡܫܓܠ) ܥܡ ܐܘ ܣܡܣܪܐ ܐܢ ܚܕ ܟܝܬܠܗ ܫܘܐܠ̈ܐ ܡܢܩܕܡ ܕܟܬܘ ܥܠ ܐܘ ܐܫܛܪܐ. ܐܢ ܬܘܒ ܟܝܬܠܟ ܟܶܫܠܐ ܒܡܕܡ ܟܝܒܗ ܕܗܘܐ ܛܒܐ ܕܡܫܲܝܠܬ ܐ̱ܢܫܐ ܚܒܪܐ ܕܐܬܐ ܥܡܟ ܐܘ ܕܡܘܒܠܬ ܐܥܡܟ ܬܪܓܡܢܐ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܐܘ ܟܬܳܘܐ ܕܥܠ ܐܘ ܐܫܛܪܐ.

 • ܐܘ ܡܬܚܐ ܕܒܝܢ ܕܘ ܐܫܛܪܐ ܘܐܘ ܥܒܪܐ ܕܠܘ ܒܝܬܐ ܙܒܢܐ ܛܒܐ ܝܐ ܠܫܢ ܚܕ ܕܡܛܝܒ ܪܘܚܗ ـ ܐܘ ܡܙܒܢܢܐ ܠܫܢ ܕܛܳܪܶܐ ܐܘ ܒܝܬܐ ܘܐܘ ܫܰܩܠܐ (ܙܰܘܳܢܐ) ܠܫܢ ܕܥܳܒܪ ܠܘ ܒܝܬܝܕܗ ܐܘ ܚܕܬܐ.

   ܐܘ ܟܢܳܫܳܐ ܘܬܶܢܕܝܦܐ ܕܘ ܒܝܬܐ ܡܕܐ ܕܟܝܬܝܐ ܡܫܐܠܘܬܐ ܕܬܪܝܢ ܓܒ̈ܐ ܝܐ ܘܟܬܝܘܐ ܝܐ ܒܩܪܝܚܘܬܐ ܘܡܥܰܝܢܐ ܝܐ ܒܘ ܐܫܛܪܐ.

  ܐܘ ܟܢܳܫܐ ܕܡܶܢܩܕܡ ܡܘ ܥܒܪܐ ܠܘ ܒܝܬܐ ܓܠܒܐ ܪܒܐ ܝܐ ܘܥܣܩܐ ܝܐ ܚܕ ܕܣܝܡ ܠܗ ܠܪܘܚܗ. ܐܟ ܡܙܰܒܢܢܐ ܟܠܙܡ ܟܒܪ ܕܝܠܦܬ ܟܡܐ ܪܒܐ ܝܐ ܐܘ ܟܢܳܫܐ ܘܥܠܗܕܐ ܟܠܙܡ ܕܐܒܬ ܦܘܣܩܢܐ ܐܢ ܓܕ ܡܰܝܕܬ ܒܐܓܪܐ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܘ ܟܢܫܐ städfirma ܐܰܘ ܠܐ.

  ܐܢ ܡܕܡ ܒܘ ܒܝܬܐ ܡܬܬܒܪ ܒܥܠܬܐ ܕܘ ܥܘܬܩܐ ܐܰܘ ܣܝܳܦܐ ܥܝܳܕܝܐ ܒܘ ܡܬܚܐ ܕܒܰܝܢ ܕܘ ܫܩܳܠܐ ܘܕܘ ܢܩܳܠܐ ܥܝܳܕܳܝܐ ܝܐ ܕܘ ܫܰܩܳܠܐ ܓܕ ܦܪܥ ܐܘ ܛܝܡܐ. ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܚܳܪܒ ܐܘ ܕܗܳܘܐ ܡܚܺܝܠܐ ܒܰܙܢܐ ܡܓܰܫܡܐ ܒܝ ܥܠܬܐ ܕܝ ܠܐ ܙܗܝܪܘܬܐ، ܐܰܘ ܡܝ ܥܠܬܐ ܕܓܶܕܫܐ، ܐܘ ܡܙܰܒܢܢܐ ܝܐ ܥܝܕܐܝܬ ܕܡܬܪܨ ܠܗ ܐܰܘ ܕܡܚܰܠܰܦ ܠܘ ܡܕܐ ܕܬܒܝܪ.

 • ܐܘ ܝܘܡܐ ܕܘ ܥܒܪܐ ܠܘ ܒܝܬܐ ܐܘ ܝܘܡܐ ܕܟܦܪܥܬ ܐܘ ܛܝܡܐ ܕܘ ܒܝܬܐ ܘܐܘ ܝܘܡܐ ܕܟܡܰܝܕܬ ܐܘ ܩܠܝܕܐ ܕܘ ܒܝܬܐ ܝܐ. ܠܐ ܟܦܳܪܩ ܐܢ ܕܢܩܠܬ ܒܘ ܝܘܡܐ ܗ̱ܘܐ ܐܰܘ ܕܢܩܠܬ ܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܡܘ ܝܘܡܐ ܕܘ ܕܘ ܥܒܪܐ ܠܘ ܒܝܬܐ ܟܠܙܡ ܚܕ ܕܫܳܩܠ ܥܪܒܘܬܐ försäkring.

  ܒܘ ܝܘܡܐ ܕܘ ܥܒܪܐ ܠܘ ܒܝܬܐ ܓܕ ܡܶܬܟܰܢܫܝ ܐܘ ܫܰܩܳܠܐ ܘܐܘ ܡܙܒܢܢܐ ܒܘ ܡܰܟܬܒܐ ܕܘ ܣܡܣܪܐ ܐܘ ܒܘ ܒܢܟ ܕܘ ܫܰܩܳܠܐ.  ܐܘ ܣܡܣܪܐ ܓܕ ܡܚܘܐ ܐܬܚܘܝ̈ܬܐ  ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܘ ܫܰܩܳܠܐ ܘܠܘ ܡܙܒܢܢܐ. ܐܘ ܣܡܣܪܐܓܕ ܗܘܐ ܠܗ ܐܣܪ̈ܐ ܥܡ ܒܢܟ܏ ܕܘ ܫܰܩܳܠܐ ܘܕܘ ܡܙܰܒܢܳܢܐ ܠܰܫܰܢ ܟܠܡܕܐ ܕܡܗܰܠܟ ܛܒܐ. ܒܝ ܐ̱ܚܪܝܬܐ ܓܕ ܡܰܫܠܡ ܐܘ ܣܡܣܪܐ ܬܫܪܪܐ ܕܟܡܚܘܐ ܐܝܢܐ ܦܘܠܚܢܱ̈ ܐܘܣܡܣܪܐ ܣܝܡܠܗ ܒܘ ܡܬܚܐ ܕܝ ܘܠܝܬܐ. ܒܝ ܬܚܘܝܬܐ ܓܕ ܥܒܪ ܐܦ ܩܝܡܬܐ ܥܠ ܐܬܪ̈ܡܝܬܐ ܕܛܝܡ̈ܐ ܕܡܩܕܡܝ ܗܢܟ ܕܟܡܚܘܝܢ ܐܝܢܐ ܬܪ̈ܡܝܬܐ ܕܡܩܕܡܝ ܥܠ ܐܘ ܛܝܡܐ، ܐܢ ܟܝܬ ܗܟܢ ܡܕܐ.

 • ܡܘܢ ܝܐ ܕܟܝܬܝܐ ܥܒܝܪܐ ܒܘ ܒܝܬܐ ܘܗܟܢ ܟܥܒܪ ܒܘ ܛܝܡܐ ܕܘ ܒܝܬܐ ܟܡܝܬܚܡ ܒܘ ܩܢܘܢܐ ܒܘ ܐܬܪܐ ܕܘ ܣܘܝܕ. ܡܰܬܠܐ ܒܨܒܘ̈ܬܐ ܕܟܥܒܪܝ ܥܝܕܐܝܬ ܒܘ ܒܝܬܐ ܘܕܟܠܙܡ ܕܦܝܫܝ ܒܘ ܒܝܬܐ ܗܢܝ ܢܗ: ܓܙ̈ܐ، ܦܰܪܡܐ، ܡܩܪܪܢܐ، ܡܰܓܠܕܢܐ، ܡܫܝܓܢܝܬܐ ܘ ܡܰܢܫܦܢܝܬܐ. ܡܫܰܝܠ ܐܘ ܣܡܣܪܐ ܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܝܬܝܪ. ܐܘ ܡܙܰܒܢܢܐ ܟܝܒܗ ܕܥܒܪ ܥܠ ܥܝܕ̈ܐ ܗ̱ܢܝ. ܒܘ ܙܒܢܐ ܗ̱ܘܐ ܐܠܨܝܐ ܝܐ ܕܡܝܬܘܡܪ ܐܘ ܡܕܐ ܗ̱ܢܐ ܒܘ ܫܘܪܝܐ ܕܘ ܡܰܫܩܠܐ، ܝܬܝܪ ܛܒܐ ܓܕ ܗܘܐ ܡܢܩܕܡ ܕܡܝܬܰܘܦܩ ܐܘ ܒܝܬܐ ܠܘ ܙܒܳܢܐ. ܐܘ ܡܕܐ ܕܘ ܡܙܰܒܢܢܐ ܕܬܳܠܶܐ ܠܗ ܡܘ ܒܝܬܐ ܟܡܝܬܚܡ ܒܘ ܐܫܛܪܐ ܕܓܕ ܡܶܟܬܘ ܒܝܢ ܕܘ ܫܰܩܳܠܐ ܘܐܘ ܡܙܒܢܢܐ.

 • ܐܦܢ ܟܠܡܕܡ ܕܶܐܙܙܗ ܛܒܐ ܟܝܒܗ ܕܗܘܐ ܪ̈ܡܙܐ ܕܫܘܐܠܐ ܒܘ ܕܪܒܐ. ܐܢ ܕܓܕܫ ܡܕܐ، ܐܝܬܐ ܠܡܐܡܪ ܕܐܢ̱ܬ ܐܟ ܫܰܩܳܠܐ ܠܐ ܢܛܪܬܘܝܠܗ ܟܠܙܡ ܣܝܡܬ ܐܣܪ̈ܐ ܥܡ ܐܘ ܡܙܒܢܢܐ. ܒܗܕܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܟܝܒܗ ܐܘ ܣܡܣܪܐ ܗܘܐ ܡܫܰܒܠܢܐ ܘܕܐܒܐ ܝܕܥܬܐ ܠܬܪܝܢ ܓܒ̈ܐ ܐܠܐ ܠܐ ܡܝܕ ܓܒܐ ܠܐ ܥܡ ܐܘ ܫܰܩܳܠܐ ܘܠܐ ܥܡ ܡܙܒܢܢܐ. ܟܝܒܟ ܡܫܰܝܠܬ ܐܘ ܣܡܣܪܝܕܟ ܥܠ ܕܐܝܢܐ ܫܒܝܠ̈ܐ ܟܝܬ ܚܕ ܕܡܗܠܟ ܐܥܠܝܝܗ ܘܡܘܢ ܓܕ ܣܝܡܬ ܠܫܢ ܕܫܳܪܬ ܐܘ ܩܛܪܐ.

  ܐܢ ܕܡܶܦܬܰܟܪܬ ܐܘ ܣܡܣܪܐ ܣܡܠܗ ܦܘܕܐ ܡܕܐ ܟܠܙܡ ܕܕܥܪܬ ܐܶܠܶܗ. ܐܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܕܚܙܬ ܪܘܚܟ ܠܐ ܦܨܝܚܐ ܥܠ ܐܘ ܡܕܐ ܕܗܘܝ ܒܬܪ ܡܘ ܐܣܪܐ ܩܕܡܝܐ ܟܝܒܟ ܕܡܩܕܡܬ ܩܘܛܪܓܐ ܟܬܝܒܬܢܝܐ reklamation ܠܘ ܣܡܣܪܐ. ܣܝܡ ܟܠ ܡܕܡ ܟܬܝܒܬܢܐܝܬ ܐܟ ܐܝܬܐ ܠܡܐܡܐܪ ܡܫܕܪ ܐܘ ܩܘܛܪܓܐ ܒܝܕ ܐܓܪܬܐ ܐܘ ܒܝܠܕܪܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ e-post. ܐܢ ܠܐ ܗܘܝܐ ܡܬܐܘܝܢܘܬܐ ܐܦܢ ܕܣܝܡܠܟ ܟܠ ܡܕܐ ܟܝܒܟ ܐܟ ܡܣܝܦܢܐ ܕܛܠܒܬ ܐܘ ܫܘܐܠܝܕܟ ܕܡܝܡܕ ܠܝ ܐܝܕܐ ܒܝܕ Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd .

ܫܬܐ ܡܸܠܟ̈ܐ ܐܲܘ ܪ̈ܥܝܢܐ ܒܘ ܕܪܒܐ ـ ܠܘ ܒܝܬܐ

• ܒܢܺܝ ܠܟ ܨܘܪܬܐ ܛܒܬܐ ܥܠ ܐܘ ܫܘܩܐ ܕܘ ܡܥܡܪܐ ܘܥܠ ܐܝ ܫܘܝܘܬܐ ܕܘ ܛܝܡܝܕܗ ـ ܟܪܟ ܥܠ ܩܝܘܡܘܬܐ statistik ܘܥܠ ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܕܥܠ ܐܒ̈ܬܐ ܐܝܬܐ ܠܡܐܡܪ ܒـ Hemnet.se, Maklarstatistik.se ܐܰܘ ܒܰܡܰܟܬܒ̈ܐ ܕܰܣܡܣܪ̈ܐ. • ܡܢܣܝ ܕܡܩܰܦܰܬ ܠܟ ܫܘܕܝܐ ܕܚܰܘܒܐ lånelöfte ـ ܣܝܡ ܐܣܪ̈ܐ ܥܡ ܒܢܟ̈ܐ ܓܠܒܐ ܡܛܠ ܐܘ ܛܝܡܐ ܕܘ ܒܝܬܐ ܘܥܠ ܐܝܢܐ ܫܒܝܠ̈ܐ ܘܩܢܘܢ̈ܐ ܟܝܬ ܒܘ ܣܘܝܕ. • ܚܙܝ ܓܠܒܐ ܡܚܰܘܝܳܢܘܬܐ ܕܒ̈ܢܐ bostadsvisningar ـ ܣܝܡ ܣܥܘܪܘܬܐ ܠܦܢܝ̈ܬܐ ܕܒ̈ܬܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ ܘܙܳܟ ܠܓܠܒ̈ܐ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܟܡܝܬܚܘܝܢ ܐܒ̈ܬܐ ܠܫܢ ܕܗܘܐ ܠܟ ܝܕܥܬܐ ܥܠ ܕܐܝܟܐ ܟܒܥܬ ܥܡܪܬ ܘܥܠ ܡܘܢ ܡܕܢ̈ܐ ܪ̈ܝܫܝܐ ܕܟܟܪܟܬ ܐܥܠܝܗܗ ܒܘ ܒܝܬܝܬܝܕܟ ܕܕܥܬܝܕ. • ܐܡܛܝ ܠܒܠܟ ܕܐܘ ܛܝܡܐ ܕܟܡܩܕܡܬ ܠܘ ܫܩܳܠܐ ܕܘ ܒܝܬܐ bud ܠܬܝܐ ܩܛܝܪܝܐ ܘܠܝܬ ܡܕܐ ܕܟܝܬܝܐ ܡܫܰܡܠܝܐ ܡܩܡ ܕܐܘ ܫܰܩܳܠܐ ܘܐܘ ܡܙܒܢܢܐ ܕܟܬܘܝ ܥܠ ܐܘ ܐܫܛܪܐ kontrakt. • ܡܫܝܶܠ ܫܘ̈ܐܠܐ ܓܠܒܐ ܠܰܣܰܡܣܳܪ̈ܐ ܘܡܘܕ ܝܘܬܪܢܐ ܡܝ ܝܕܥܬܐ ܕܟܝܬܠܗܘܢ ـ ܐܰܣܰܡܣܳܪ̈ܐ ܒܘ ܣܘܝܕ ܟܦܳܠܚܝܢ ܠܘ ܡܙܒܢܢܐ ܐܠܐ ܡܫܐܠ̈ܐ ܢܗ ܥܠ ܝܘܬܪܢܐ ܕܰܫܰܩܳܠ̈ܐ ܣܬܐ. • ܠܐ ܛܥܬ ܕܡܒܚܢܬ ܐܘ ܒܝܬܐ ـ ܒܘ ܣܘܝܕ ܟܝܬܠܗ ܐܘ ܫܰܩܳܠܐ ܘܳܠܝܬܐ ܪܒܬܐ ܕܘ ܒܘܚܢܐ. ܡܒܰܚܢ ܐܘ ܒܝܬܐ ܕܓܕ ܫܩܠܬܠܗ ܒܙܗܝܪܘܬܐ ܘܐܰܓܰܪ ܡܕܝܠܢܐ besiktningsman ܐܢ ܟܝܬ ܣܢܝܩܘܬܐ. ܐܢ ܟܡܦܬܟܪܬ ܕܫܩܠܬ ܡܕܝܪܐ ܕܡܘܠܟܢܐ bostadsrätt ܐܠܨܝܐ ܝܐ ܕܡܒܚܢܬ ܐܘ ܡܡܘܢܐ ܕܘ ܚܘܕܪܐ.

Läs mer om hur vi hanterar cookies