Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
bostad
Köpa bostad

Besiktigat hus

Många av de villor och fritidshus vi säljer är besiktigade, och det ger dig som köpare en extra trygghet eftersom du vet att fastigheten är genomgången av en fackman. 

Vad innebär att ett hus är besiktigat?

När du blir intresserad av ett hus med "Besiktigad”-stämpel hos Fastighetsbyrån, har säljaren beställt paketet ”Besiktning med Dolda fel-försäkring”. Det innebär att en professionell besiktning av antingen Anticimex eller OBM-gruppen har gjorts innan försäljningen, samt att säljaren tecknar sig för en så kallad dolda fel-försäkring. Besiktningen är en så kallad okulär besiktning där synliga ytor in-  och utvändigt kontrolleras. Förutom det synliga kontrolleras även det man med övriga sinnen kan upptäcka, såsom lukt, ojämnheter, rörelser med mera. Utöver den okulära delen gör besiktningsteknikern också provhål i särskilt riskfyllda konstruktioner, där det är vanligt med fuktrelaterade skador.  

Vad räknas som ett dolt fel? 

Utgångspunkten vid en försäljning är att fastigheten köps i det skick den faktiskt är på kontraktsdagen. De fel som säljaren därefter kan bli ansvarig för är så kallade dolda. Det är sådana fel som köparen:  

  • Inte har upptäckt innan köpet.  

  • Inte borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning.  

  • Inte borde ha misstänkt finnas med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick samt användning. 

Säljaren ansvarar däremot alltid för de garantier och utfästelser som hen gjort i samband med försäljningen. Dessutom ansvarar säljaren för om skicket försämras på grund av en olyckshändelse mellan köpekontraktet och tillträdet. Däremot kan säljaren inte hållas ansvarig för normalt slitage eller åldersrelaterade fel. 

Köparens undersökningsplikt 

Efter köpet uppstår ibland en diskussion mellan köparen och säljaren om vem som ska bekosta ett fel som upptäckts på fastigheten. Om parterna inte kan enas om saken ger jordabalkens felregler vägledning. För att köparen ska ha rätt till ersättning krävs två saker:  

  1. Först har man att avgöra om felet hade kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning innan köpet. Görs bedömningen att köparen inte kunnat upptäcka felet, och inte heller haft anledning att förvänta sig det felet, så anses det oftast vara ett dolt fel.  

  2. För det andra krävs att det dolda felet även är av större karaktär. Det vill säga att felet kan antas ha påverkat fastighetens marknadsvärde om det hade varit känt innan köpet.  
     

Uppfylls dessa två förutsättningar har köparen rätt till ersättning från säljaren. Det är alltså till stor del köparens undersökningsplikt som avgör om något kan anses vara ett dolt fel. Upptäcker köparen tecken på att fel finns på exempelvis byggnaden, eller om den är i sådant skick att fel kan misstänkas, utökas köparens undersökningsplikt. Det vill säga, ser man som köpare ett symptom på något som skulle kunna vara ett fel är det köparens ansvar att undersöka vidare vad det skulle kunna innebära. Även de uppgifter som säljaren lämnar påverkar omfattningen av köparens undersökningsplikt. Om säljaren till exempel upplyser om att det till och från varit fukt i källaren kan även det vara något som utökar köparens undersökningsplikt. Som privatperson med begränsad kunskap om fastigheter och byggteknik kan det vara svårt att fullgöra sin undersökningsplikt själv. Därför är det klokt att anlita en sakkunnig person eller professionell besiktningstekniker för detta.  

Reklamation till säljaren 

Säljaren ansvarar för dolda fel i en såld fastighet i tio år. Om köparen vill åberopa att fastigheten är felaktig ska köparen reklamera (framställa krav) till säljaren. Reklamationen måste ske efter det att köparen märkt, eller borde ha märkt, felet. Om köparen reklamerar för sent förloras i normalfallet rätten att kräva kompensation av säljaren. Så om du som köpare upptäcker eller misstänker ett fel, meddela säljaren med en gång att du vill reklamera felet, men att du återkommer med hur stort felet är och vilken kompensation du vill ha när du undersökt närmare. Om säljaren tecknat paketet ”Besiktning med Dolda fel-försäkring” kan du också vända dig direkt till Anticimex Försäkringar när du upptäcker ett fel som kan omfattas av försäkringen. 

Misstänker du fel i din nya bostad? 

Om säljaren har tecknat Besiktigad-paketet under 2017 eller senare, kan du göra en skadeanmälan direkt till Anticimex Försäkringar, klicka här för att komma till formuläret

Besiktigad bostad - Information till köpare

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB