Sök bostad eller innehåll
Vi kan Getterum

Getterum

Getterum är en by ca 4 km söder om Hjorted i Västerviks kommun. Byn har idag ett 25-tal bebodda hus och gårdar. Byns namn kan härstamma från "gete" eller "geta" som betyder betesplats. I området finns många fornlämningar och byn har troligen varit bebodd sedan stenåldern. Byn präglas av grusåsar med mellanliggande betesängar och på en av åsarna bredvid Getterums bygdegård finns den gamla marknadsplatsen som sedan 1840-talet årligen hyser Getterums marknad. Före utbyggnaden av kustvägen (nuvarande E22) i början av 1960-talet gick dåvarande riksfyran genom byn.Genom Getterum går idag den sydligaste etappen av vandringsleden Tjustleden. Getterums naturreservat är litet men är en del av ett större område med höga upplevelsevärden - Ölands norra udde. Norra delen av naturreservatet utgörs av gammal åkermark som numera nyttjas som betesmark. Floran är i huvudsak trivial, men arter som backnejlika, brudbröd, grönvit nattviol, harmynta, harstarr och prästkrage förekommer. Norr om åkermarken finns ett välutvecklat bryn bestående av oxel, rosor, slån, en och måbär. En liten dunge med tall, oxel, vildapel, rönn, slån, rosor, en och måbär finns också i reservatets nordöstra del. Dungens markflora består av bland annat gullviva, tvåblad, murgröna och sårläka. Strandäng, södra delen av reservatet utgörs av nyligen restaurerad naturbetesmark med tall, björk, rönn och ofta grövre oxel samt av en liten öppen strandäng. Tidigare starkt igenvuxna delar uppvisar i dagsläget en hyggespräglad vegetation, medan floran i övrigt utgörs av bland annat brudbröd, gullviva, darrgräs och knägräs. Mot den öppna strandängen förekommer även blåtåtel, slankstarr, slåtterblomma och älväxing. Vegetationen i den öppna strandängen domineras av strandtåg, men även arter som salttåg, gulkämpar och lågvuxen bladvass förekommer. Hjorteds Samhällsförening Nils-Henrik Sikström tfn 0490-603 72 Getterums Intresseförening Kurt Nilsson tfn 070-315 62 14

Kommunnamn

Västervik

Läs mer om hur vi hanterar cookies