Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Juridiska termer

Det är mycket att hålla reda på när man ska köpa eller sälja en bostad och ibland kan alla uttryck och termer vara förvirrande. Särskilt när det kommer till juridiken, där det är extra viktigt att förstå vilka rättigheter och skyldigheter man har.

Köpeskilling
Den summa som köpare och säljaren har överenskommit för fastigheten

Likvidavräkning
Likvidavräkning är en avstämning av slutbetalningen till säljaren. Avräkningen sker oftast i samband med tillträdesdagen. I likvidavräkningen finns alla uppgifter som rör betalningen, som till exempel tidigare erlagda likvider. Förutom själva köpeskillingen tillkommer även stämpelskatt för lagfart och uttag av eventuella pantbrev samt avgift för att lägga upp lån.

Inteckning
I fastighetsregistret finns aktuell information om inteckningar i fastigheter. Som fastighetsägare kan du belåna eller pantsätta din fastighet för att låna pengar av till exempel en bank. Lantmäteriet beslutar och skriver in det belopp som inteckningen ska ha i fastighetsregistret och utfärdar ett pantbrev som bevis för inteckningen. 

Fastighetsskatt
Fastighetsägaren betalar fastighetsskatt varje år med en procentsats på fastighetens taxeringsvärde. Om det finns flera ägare till fastigheten betalar varje ägare för sin del. Bor du i bostadsrätt betalar bostadsrättsföreningen fastighetsskatten. Bostadsrättsinnehavarna betalar detta indirekt med hjälp av månadsav­giften till föreningen. En nyproducerad fastighet är befriad från fastighetsskatt de första femton åren. 

Kapitalvinstberäkning
En del av din inkomstdeklaration där du redovisar vinst eller förlust vid bostadsförsäljning. 

Lös/fast egendom
I Jordabalken finns bestämmelser och exempel på vad som är fast egendom och vad som är tillbehör till fastighet och byggnad och därmed ingår i den fasta egendomen. Allt annat som inte omfattas av reglerna om den fasta egendomen och tillbehören till denna är att betrakta som lös egendom. I samband med fastighetsöverlåtelser får köpare och säljare ofta anledning att fundera över dessa frågor. Om tveksamhet skulle uppstå får vi rekommendera att en skriftlig överenskommelse träffas, som reglerar vad säljaren avser att ta med sig från fastigheten. Bostadsrätter är lös egendom och regleras av köplagen. För att bedöma vad som ingår i köpet tillämpas i princip samma regler som för fastigheter, vilket innebär att till exempel kylskåp, frys och badkar ska ingå i köpet.

Köparens och säljarens ansvar
Säljarens ansvar omfattar fel som inte kunde upptäckas vid en noggrann undersökning eller besiktning innan försäljning och som det inte fanns anledning att förvänta sig med hänsyn till husets ålder, skick och andra omständigheter. Dessa fel kallas för dolda fel.

Köparen har således undersökningsplikt. Vid köp av fastigheter är köparens undersökningsplikt absolut, dvs den gäller oavsett om denne har undersökt fastigheten eller inte. Vid köp av bostadsrätt gäller köparens undersökningsplikt enbart om denne har undersökt bostadsrätten eller om denne har blivit uppmanad att göra så av säljaren. Säljare av bostadsrätter bör därför alltid uppmana köparen att undersöka bostadsrätten innan köpet genomförs. 

Läs mer om hur vi hanterar cookies