Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Japandi - en mix av den Skandinaviska och Japanska inredningsstilen som är populär just nu. Foto: Fastighetsbyrån.
Sälja bostad

Vad är bodelning? 


En bodelning innebär att man delar upp tillgångar och skulder mellan gifta eller sambor vid separation, skilsmässa och dödsfall. Det går även att bodela under pågående äktenskap. Här ger vi dig en kort redogörelse för vad en bodelning är och när det blir aktuellt. 

 Samboskap och bodelning  

Det anses att man är sambo om man bor stadigvarande tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Om ett samboförhållande upplöses vid en separation eller om någon dör har man rätt att kräva bodelning av den gemensamma bostaden och bohaget. Det som då ska delas är parets permanentbostad samt möbler och hushållsmaskiner och annat inre lösöre. Bilar, båtar och eventuella fritidshus omfattas inte av vad som är sambors gemensamma egendom.  

Bodelningsrätten kräver också att det som ska delas i form av bostad och bohag köpts för gemensamt bruk. Begäran om bodelning när det gäller ett samboförhållande måste göras inom ett år från det att förhållandet upphörde. Det är Sambolagen som reglerar bestämmelserna kring bodelning vid samboförhållande. För sambor kan bostaden och bohaget fördelas om någon av samborna begär det och om sambolagens regler om bodelning inte har avtalats bort genom ett samboavtal. 

Bodelning och äktenskap 

Utgångspunkten i ett äktenskap är att var och en är en ekonomiskt självständig person. Utan den andres medgivande kan hen köpa och sälja saker, ge gåvor, skuldsätta sig osv. Den ena maken ansvarar inte för den andra makens ingångna avtal och skulder. Däremot har makar rätt att få del av den andra makens egendom vid äktenskapets upplösning. Detta kallas giftorättsanspråk. Egendom där man kan ha ett sådant anspråk kallas giftorättsgods. Giftorättsgemenskapen kvarstår mellan makar till dess att en formenlig uppdelning, en så kallad bodelning, har gjorts mellan dem. Bodelningen ska göras skriftligen och undertecknas av båda parter. Giftorätt har man dock inte i sådan egendom som är så kallad enskild egendom. 

Bodelning i samband med äktenskapets upplösning är vanligast men kan även ske inom äktenskapet, dvs bodelning under äktenskap. Syftet med bodelning under äktenskap är att klargöra ägandeförhållanden och det är helt frivilligt. 
Bodelning som sker under ett äktenskap förutsätter dock att makarna är helt överens om att en bodelning ska genomföras. Det räcker inte med att vara överens om att en bodelning ska ske, makarna måste också vara överens när det kommer till hur tillgångarna ska fördelas mellan dem. Önskar man bodelning inom äktenskapet måste man alltid anmäla det till Skatteverket. Registrering av själva handlingen kan också göras hos Skatteverket men det är inget krav för giltigheten.  

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB