Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
fasad2
Nyproduktion

Ordlista för bostadsrätt

Håll koll på alla begrepp och ord som har med nyproducerade bostadsrätter att göra.

Boendekostnadskalkyl

Boendekostnadskalkylen är främst av­sedd att göra köparen uppmärksam på de ekonomiska åtaganden som köpet av bostaden innebär. Boendekostnadskal­kylen upprättas vanligtvis av din bank­kontakt men du kan också be mäklaren om hjälp med att upprätta en kalkyl.

Bokningsavtal

Det är vanligt att entreprenören vill se hur stor efterfrågan det är för ett visst projekt. Då använder man sig ofta av bokningsavtal. Bokningsavtalen regleras inte i bostadsrättslagen och det finns inga formkrav för ett bokningsavtal. Bokningsavtalet utgör inte ett juridiskt bindande avtal om upplåtelse av en bostadsrätt. Det är vanligt att du som köpare betalar en bokningsavgift i sam­band med att bokningsavtalet undertecknas. Om du väljer att inte gå vidare med ditt köp har du rätt att få tillbaka merparten av den inbetalade avgiften.

Bostadsrätt

Bostadsrätt är en upplåtelseform där medlemmar av en bostadsrättsförening äger rätten att nyttja bostadslägenhet, lokal eller småhus mot ersättning för obegränsad tid under förutsättning att de förpliktelser man har mot föreningen uppfylls. Bostadsrättsföreningen äger fastigheten och bostadsrättshavaren förvärvar en andel i bostadsrättsföreningen. Endast bostadsrättsföreningar får upplåta bostadsrätt. Sedan föreningen upp­låtit bostadsrätt kan bostadsrättshavaren överlåta bostaden vidare.

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att upplåta lägenheter, i föreningens hus, med bostadsrätt. Bostadsrättsföreningen är fastighetsägare och medlemmarna (bostadsrättshavarna) äger genom sitt medlemskap viss andel i föreningen som i sin tur är kopplad till rätten att nyttja en viss lägenhet eller småhus. De centrala bestämmelserna om bostadsrättsföreningar och bostadsrätter finns i bostads­rättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Ekonomisk plan

Innan en bostadsrättsförening upplåter lägenheter med bostadsrätt ska en eko­nomisk plan upprättas av föreningens styrelse och registreras av Bolagsverket. Planen ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för en bedömning av föreningens verksamhet. Planens uppgift är att ge blivande bostadsrättsinnehavare information om föreningen och dess ekonomi. Förutsättningen för att upp­rätta en ekonomisk plan är att det måste finnas minst tre lägenheter i föreningens hus, avsedda att upplåtas med bostads­rätt. Den ekonomiska planen ska vara försedd med intyg av två intygsgivare som är utsedda av Boverket. Av intyget ska bland annat framgå att de i planen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens med tillgängliga hand­lingar, samt att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att den ekonomiska planen framstår som hållbar.

Förhandsavtal

Förhandsavtal regleras i bostadsrättslagen och innebär att föreningen förbinder sig att upplåta en lägenhet till förhands­tecknaren och förhandstecknaren för­binder sig att förvärva lägenheten av föreningen. Avtalet ska vara skriftligt och innehålla uppgift om parternas namn, den lägenhet som avses bli upp­låten med bostadsrätt, beräknad tid­punkt för upplåtelsen, de beräknade avgifterna för bostadsrätten och, i före­kommande fall, det belopp som lämnas i förskott. De beräknade avgifterna ska grundas på en kostnadskalkyl som granskats av två av Boverket utsedda in­tygsgivare. Om föreningen ska ta emot ett förskott måste föreningen dessutom ha tillstånd från Bolagsverket att ta emot ett sådant förskott. Ett sådant tillstånd får föreningen om det dels finns en in­tygsgiven kostnadskalkyl dels om föreningen har ställt betryggande säkerhet för återbetalning av förskott.

Förskott

Fungerar som en handpenning och betalas vid tecknande av förhandsavtal om föreningen har fått tillstånd från Bolagsverket att ta emot förskott.

Garanti

Är ett åtagande från entreprenören eller bostadsproducenten.

Garantibesiktning

Garantibesiktning påkallas av beställaren som är bostadsrättsföreningen och ska genomföras inom två år från den god­kända slutbesiktningen. Syftet med garantibesiktningen är att pröva före­komsten av fel som framträtt under garantitiden, det vill säga fel som vid slutbesiktningen inte märkts eller heller inte bort märkas. Under garantibesikt­ningen noterar besiktningsmannen både funktions-och skönhetsfel. Funktionsfel är fel som gör att lägenheten inte kan användas på avsett sätt och skönhetsfel kan till exempel vara att tapeten spruckit eller andra skador orsakade av fel i byggnadsmaterialet. Garantibesiktningen utförs av opartisk besiktningsman.

Garantitid

Garatitiden löper under en tvåårsperiod från godkänd slutbesiktning. Se vidare under Garantibesiktning.

Insats

Är det belopp som man betalar till bostadsrättsföreningen i samband med upplåtelsen. Insatsens storlek framgår av den ekonomiska planen.

Intresseanmälan

Regleras inte i bostadsrättslagen. Jämför med bokningsavtal.

Intygsgivare

En person utsedd och registrerad av Boverket. Intygsgivarna kontrollerar att uppgifterna i kostnadskalkylen och den ekonomiska planen stämmer och att projektet är ekonomiskt hållbart på sikt. Syftet med granskningen är att förebygga bostadsprojekt som inte är eko­nomiskt hållbara. Boverket utövar till­syn över intygsgivarna.

Kostnadskalkyl

Är en kalkyl över kostnaderna för pro­jektet och är förstadiet till den ekono­miska planen. Kalkylen ska vara försedd med ett intyg av två av Boverket utsedda intygsgivare. För att kunna skriva för­handsavtal måste det finnas en intygsgiven kostnadskalkyl.

Köpeskilling

Den summa som köpare och säljaren har överenskommit för bostaden.

Likvidavräkning

Likvidavräkning är en avstämning av slutbetalningen till bostadsrättsföreningen. Avräkningen sker oftast i sam­band med tillträdesdagen. I likvidavräkningen finns alla uppgifter som rör betalningen, som till exempel tidigare erlagda förskott.

Slutbesiktning

När bostadsrättsföreningens hus är klart och färdigbyggt utförs en slutbesiktning eller entreprenadbesiktning. Slutbesiktningen är viktig inte minst för att parterna i sina avtal ofta hänvisar till den när det gäller juridiska frågor. Det är vid slutbesiktningen som leveranser och entreprenader blir formellt godkända. Med slutbesiktningen följer rättsverk­ningar och ansvaret för huset lämnas över till bostadsrättsföreningen. Besikt­ningsmannen ska på ett objektivt sätt undersöka om entreprenaden är utförd i överensstämmelse med parternas avtal.

Tillval bostadsrätt

Bostadsrätten upplåts med en grund­standard avseende inredning och yt­skikt. Ofta erbjuds du en möjlighet att göra egna personliga tillval till denna grundstandard för att kunna sätta din egen prägel på lägenheten. Tillvalen är förenade med en merkostnad för dig som bostadsrättshavare. Tillvalen disku­teras mellan dig som köpare och entre­prenören och sedan ingår ni ett separat avtal om dessa tillval.

Upplåtelseavgift

Är en särskild avgift som bostadsrätts­föreningen kan ta ut tillsammans med insatsen när bostadsrätten upplåts. En förutsättning är dock att stadgarna ger föreningen en sådan rätt.

Upplåtelseavtal

Upplåtelseavtalet tecknas mellan bostadsrättsföreningen och bostads­rättsinnehavaren och regleras i bostadsrätts­lagen. Avtalet ska vara skriftligt och innehålla uppgift om parternas namn, den lägenhet som upplåtelsen avser samt de belopp som ska betalas som in­sats och årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift. För att upplåtelse av lägenheten ska kunna ske krävs att det finns en registrerad ekonomisk plan samt att bostadsrättshavaren är medlem i föreningen. Vidare krävs för att upplåtelse ska kunna ske att den slutliga kostnaden för föreningens hus har redo­visats i den ekonomiska planen.

Årsavgift

Årsavgiften ska täcka föreningens driftskostnader som vatten, el, fastig­hetsskatt, löpande underhåll, skötsel av fastigheten, amorteringar etc. Utebliven betalning av årsavgift eller upprepade förseningar med betalning kan resultera i uppsägning av nyttjanderätten till bostadsrätten. Föreningen har rätt att ta ut dröjsmålsränta vid för sent inbetald årsavgift.Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB