Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
nyproduktion
Nyproduktion

Ordlista för fastighet

Som om det inte räcker med allt man ska hålla koll på vid en bostadsaffär. När det handlar om nyproduktion är det ytterligare några saker och ord som är bra att känna till. Här förklarar vi några av dem. Om du har frågor i samband med köp av en nyproducerad bostad så se alltid till att fråga. Den bästa bostadsaffären gör man när man känner sig trygg.

ABS 18

För att komplettera och förtydliga konsumenttjänstlagen som är tillämplig på småhusentreprenader har Sveriges Byggindustrier (BI) tillsammans med Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund m.fl. enats om nya Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare, ABS 18. Överenskommelsen innefattar förutom bestämmelserna även Entre­prenadkontrakt (ABS 18) och kontrakts­bilagan Ändringar och tilläggsarbeten (ABS 18).

Besiktningar

Med besiktning avses en granskning av en sakkunnig person. De flesta besikt­ningar av småhus har konsumenttjänst­lagen och ABS 18 som övergripande regelverk. Det finns många olika besiktningar och de vanligaste är slutbesiktning, § 59-besiktning (tvåårsbesiktning), förbesiktning, särskild besiktning och efterbesiktning.

Nybyggnadsförsäkring

Den obligatoriska byggfelsförsäkringen som fanns tidigare avskaffades 1 juni 2014 men du som konsument kan teckna annan nybyggnadsförsäkring. En ny­byggnadsförsäkring försäkrar dig mot de byggfel som inte går under entreprenörens ansvarsförsäkring.

Efterbesiktning

En efterbesiktning görs för att undersöka om de fel som noterats vid tidigare besiktningar har blivit åtgärdade. I utlåtandet från efterbesiktningen får man inte införa andra fel än de som fanns vid någon av de tidigare besiktningarna.

Entreprenadskostnad

Avtalet ingås mellan dig som beställare av ett småhus och entreprenören. Kon­sumenttjänstlagen och även standardavtalet ABS 18 är tillämpliga på entrepre­nadavtalet. I entreprenadavtalet regleras allt som rör själva byggnationen av huset och även när och på vilket sätt betalning för entreprenaden ska erläggas.

Entreprenör

Den som du ingår entreprenadavtalet med och som kommer att bygga ditt hus.

Fastighet

Fast egendom är jord och denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horison­tellt och vertikalt. I dagligt tal används ordet fastighet ofta om en byggnad vilket det inte finns stöd för i lagen. Fastigheterna registreras i fastighetsregistret.

Entreprenadsumma

Den kontraktssumman som angivits i entreprenadavtalet med justering för eventuella tillägg eller avdrag.

Färdigställandeskydd

Enligt lagen ska det finnas ett färdig­ställandeskydd när ett småhus byggs och ett eller flera kontrakt tecknats mellan en konsument och entreprenör som är näringsidkare. Det är entreprenörens åtagande att ombesörja och ansöka om färdigställandeskydd för sitt kontrakt med konsumenten. Färdigställandeskyddet ger konsumenten ett ekonomiskt skydd om en entreprenör som har anlitats inte förmår slutföra arbetena eller avhjälpa fel som upp­täckts vid en slutbesiktning när bygget är färdigt. Detta kan inträffa till exempel om entreprenören går i konkurs.

Garanti

Är ett åtagande från entreprenören eller bostadsproducenten.

Garantitid

Svensk lag stadgar att garantier för utförd entreprenad gäller i två år efter färdigställande och slutbesiktning. Efter denna gäller att entreprenören har ett grundläggande ansvar för det arbete som utförts. En så kallad ansvarstid inträder som gäller i ytterligare åtta år. Det betyder att entreprenören i vissa fall är ansvarig för fel som upptäcks i upp till tio år efter att slutbesiktning gjorts.

Köpekontrakt

När du har bestämt dig för att köpa en fastighet tecknas köpekontrakt avseende fastigheten. Med stöd av köpekontraktet säker du sedan lagfart och blir inskriven som fastighetens lagfarna ägare.

Köpeskilling

Den summa som köpare och säljaren har överenskommit för fastigheten.

Lagfart

I fastighetsregistret finns aktuell information om lagfarter. När en fastighet byter ägare registreras bytet i fastighets­registret. Registreringen kallas lagfart och den nya ägaren blir lagfaren ägare till fastigheten med eventuella byggnader.

Likvidavräkning

Likvidavräkning är en avstämning av slutbetalningen till säljaren. Avräkningen sker oftast i samband med tillträdesdagen. I likvidavräkningen finns alla uppgifter som rör betalningen, som till exempel tidigare erlagda likvider. Förutom själva köpeskillingen tillkommer även stämpelskatt för lagfart och uttag av eventuella pantbrev samt avgift för att lägga upp lån.

Pantbrev

När du tar ut en inteckning utfärdas ett pantbrev som bevis. Pantbrev tas ut hos Inskrivningsmyndigheten och är en värdehandling som du kan använda som säkerhet för ett lån.

Servitut

Är ett rättsförhållande mellan två fastig­heter och ett juridiskt begrepp för den rätt en fastighet har att på visst sätt nyttja en annan fastighet. Det finns både avtalsservitut och officialservitut. Ett servitut kan skrivas in i fastighetsregistret.

Slutbesikning

När entreprenadarbetena är färdiga och entreprenören har gjort samtliga egen­kontroller och provningar görs en slut­besiktning om någon av parterna önskar det vilket i princip alltid sker. Slutbe­siktningen är viktig eftersom parterna i sina avtal ofta hänvisar till den i juridiska frågor. Vid slutbesiktningen ska besikt­ningsmannen undersöka och bedöma om entreprenaden utförts enligt det som står i entreprenadhandlingarna. Besiktningsmannen ska också avgöra fackmässigheten i det utförda arbetet.

Tvåårsbesikning

Senast två år efter slutbesiktningen kan en så kallad § 59-besiktning eller tvåårs­besiktning göras. En sådan besiktning tar beställaren initiativ till och även be­talar. Vid besiktningen undersöker man om det uppkommit några fel sedan entreprenaden avslutades. Entreprenören är ansvarig för felen i de fall denne inte kan visa att felen uppstått genom olyckshändelse, vanvård, onormalt brukande eller liknande förhållande på konsumen­tens sida. Under konsumentens ytterligare 8 år av reklamationsrätt gäller om­vänt förhållande d.v.s. konsumenten har att visa att fel som upptäcks är sådana som entreprenören ansvarar för.

Inteckning

I fastighetsregistret finns aktuell information om inteckningar i fastigheter. Som fastighetsägare kan du belåna eller pantsätta din fastighet för att låna pengar av till exempel en bank. Lantmäteriet beslutar och skriver in det belopp som inteckningen ska ha i fastighetsregistret och utfärdar ett pantbrev som bevis för inteckningen.

Stämpelskatt

När man förvärvar en fastighet betalar man stämpelskatt för att bli inskriven som lagfaren ägare. Skatten är 1,5 % av köpeskillingen. Om köpeskillingen understiger taxeringsvärdet beräknas stämpelskatten på taxeringsvärdet för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas.

Äganderätt

Att köpa småhus med äganderätt inne­bär att du köper ditt hus och din tomt. Du blir med andra ord lagfaren ägare till fastigheten.

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB