Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Syrianska Assyriska

ܐܘ ܕܪܒܐ ܠܘ ܒܝܬܐ ـ ܫܩܳܠܐ ܕܒܝܬܐ ܒܘ ܣܘܝܕ

ܣܰܡܣܪܐ ܕܒ̈ܬܐ ܒܘ ܡܟܬܒܐ ܕܘ ܙܶܒܳܢܐ ܕܰܒ̈ܬܐ

ܫܩܳܠܐ ܘ ܙܶܒܳܢܐ ܕܒܝܬܐ ܒܘ ܣܘܝܕ ܓܠܒܐ ܙܒܢ̈ܐ ܐܝ ܬܓܪܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܰܚܝ̈ܐ ܝܐ ܘܚܕ ܕܡܶܣܬܟܠ ܐܓܒ̈ܐ ܕܘ ܫܒܝܠܐ ܗ̱ܢܐ ܟܝܒܐ ܕܗܘܐ ܥܣܩܐ. ܗܪܟܐ ܟܒܥܝܢܐ ܕܣܝܡܝܢܐ ܐܘ ܦܘܠܚܢܐ ܦܫܝܩܐ ܠܟ ܘܕܐܒܝܢܢ ܠܟ ܫܒܝܠܐ ܬܪܝܨܐ ܒܝ ܫܘܩܐ ܕܒ̈ܬܐ ܒܘ ܣܘܝܕ ܘܒܳܪܝܢܢ ܠܟ ܡܟܢܘܬܐ ܡܛܠ ܬܓܪܘܬܐ ܡܫܰܝܰܢܬܐ ܕܘ ܥܡܳܪܐ.

ܟܝܬ ܠܢ ܐܦ ܡܟܢܘܬܐ ܕܡܛܝܒܝܢܢ ܠܟ ܡܘܛܝܐ ܠܬܰܪܓܡܢܐ ܗܘ ܕܟܝܒܗ ܕܗܘܐ ܡܥܕܪܢܐ ܒܙܒܢ̈ܐ ܐܠܨܝ̈ܐ ܒܘ ܫܩܠܐ ܕܘ ܒܝܬܐ. ܣܝܡ ܡܘܛܝܐ ܐܘ ܐܣܪܐ ܥܡ ܚܕ ܡܢ ܡܟܬܒ̈ܐ ܕܟܝܬܠܢ

ܬܚܝܬ ܕܘ ܦܪܫܓܢܐ ܪܝܫܝܐ ܕܠܠܬܚܬ ܟܒܝܢܢ ܨܘܪܬܐ ܡܘܕܥܢܝܬܐ ܥܠ ܐܝ ܬܓܪܘܬܐ ܕܒ̈ܬܐ ܒܘ ܣܘܝܕ ܘܐܦ ܡܦܰܫܩܝܢܢ ܠܟ ܐܘ ܫܒܝܠܐ ܕܘ ܫܩܠܐ ܕܘ ܒܝܬܐ ܐܝܕܪܒܐ ܟܡܰܚܘܶܐ.

ܐܘ ܙܢܐ ܕܘ ܥܡܪܐ ܒܘ ܣܘܝܕ

ܐܘ ܕܘܪܐ ܕܘܣܰܡܣܳܪܐ

ܛܘܝܒܐ ܡܶܩܕܳܡ ܐܘ ܫܩܳܠܐ ܕܒܝܬܐ

ܒܘܚܢܐ ܘܦܘܬܫܐ

ܒܘܚܢܐ ܘܦܘܬܫܐ

ܐܝ ܡܝܬܪܢܘܬܐ ܕܘ ܛܝܡܐ

ܐܘ ܐܶܫܛܳܪܐ

ܐܘ ܙܒܢܐ ܕܒܝܢ ܕܘ ܐܫܛܪܐ ܘܐܘ ܥܒܪܐ

ܐܘ ܙܒܢܐ ܕܒܝܢ ܕܘ ܐܫܛܪܐ ܘܐܘ ܥܒܪܐ

ܐܘ ܝܘܡܐ ܕܘ ܥܒܪܐ ܠܘ ܒܝܬܐ

ܡܘܢ ܝܐ ܕܟܝܬܝܐ ܥܒܝܪܐ ܒܘ ܒܝܬܐ؟

ܐܢ ܡܕܐ ܕܗܘܐ ܦܘܕܐ

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB