Behöver du hjälp?
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Behöver du hjälp?
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hus utsikt

Användarvillkor för Fastighetsbyråns webb

Välkommen till Fastighetsbyråns webb – www.fastighetsbyran.com. I det följande vill vi upplysa dig om hur du som besökare får använda vår webb och de tjänster vi tillhandahåller via webben så som till exempel sälj- och köpcoachen och värdebevakaren.

När du surfar in på och använder vår webb eller tjänster anses du ha accepterat våra villkor för användandet. Vi förbehåller oss rätten att ensidigt när som helts ändra och uppdatera villkoren eller till exempel begränsa användandet av webben eller våra tjänster utan att särskilt upplysa användarna om ändringen. Aktuella villkor för användandet publiceras på denna sida.

Ansvarig för Fastighetsbyråns webb och tjänster är Swedbank Fastighetsbyrån AB (Org.nr: 556090-2115) med sätet i Stockholm.

Om något särskilt villkor för användandet av någon av våra tjänster avviker ifrån dessa generella villkor för användandet av vår webb gäller de särskilda villkoret framför dessa allmänna villkor.

Kan alla använda Fastighetsbyråns tjänster?

De tjänster som marknadsförs eller tillhandahålls via vår webb är inte tillgängliga för alla användare överallt. Om Fastighetsbyrån till exempel bedömer att tillhandahållandet av en tjänst inte är till gagn för användaren eller om tillhandahållandet skulle komma att strida mot lagstiftning, praxis eller annan rättslig reglering tillhandahålls inte tjänsten. Ett exempel är att om Fastighetsbyrån misstänker att tjänster kommer att utnyttjas i penningtvättssyfte tillhandahålls inte tjänsten.

Fastighetsbyrån behöver inte redovisa varför en tjänst inte tillhandahålls.

Upphovsrätt och förbud mot spindling/crawling

Fastighetsbyråns webb har en databas som skyddas av upphovsrättslagen. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan särskilt tillstånd från Swedbank Fastighetsbyrån AB, framställa exemplar av hela eller delar av innehållet på vår webb eller göra det tillgängligt för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats.

Webbens utseende och layout samt originella texter och bilder kan vara skyddade i sig som litterära eller konstnärliga verk enligt upphovsrättslagen. Alla fotografier, oavsett om de är konstnärliga eller inte, är skyddade enligt upphovsrättslagen. Även för dessa verk och fotografier gäller att det är förbjudet att utan tillstånd av rättighetshavaren, framställa exemplar av verket eller fotografiet eller göra det tillgängligt för allmänheten exempelvis på en annan webbplats. Detta hindrar dock inte enskilda användare från att för eget privat bruk framställa och tillgängliggöra enstaka exemplar av till exempel Fastighetsbyråns bostadsbeskrivningar.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Om man avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot upphovsrättslagen kan man straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

Får jag kopiera material från Fastighetsbyråns webb till min egen hemsida?

Nej, databasen är skyddad enligt upphovsrättslagen liksom originella texter, konstnärliga bilder och samtliga fotografier. Om du kopierar utan tillstånd och dessutom lägger ut kopian på din hemsida bryter du mot upphovsrättslagen eftersom du skapar en otillåten kopia som du dessutom tillgängliggör för allmänheten.

Får jag länka från min hemsida till material på Fastighetsbyråns webb?

Du bör alltid fråga om lov innan du länkar eftersom en länkning kan innebära att du anses göra innehållet tillgängligt för allmänheten.  Du får dock inte indexera innehållet på Fastighetsbyråns webb och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in material på Fastighetsbyråns webb i ett framesystem eller Pop-up fönster. Du bör dock alltid tänka på att det kan finnas andra som har rättigheter till materialet på Fastighetsbyråns webb och dessa måste i så fall också ge sitt tillstånd.

Förbjudet att använda bostadsannonser på Fastighetsbyråns webb för egen marknadsföring

All marknadsföring skall enligt marknadsföringslagen stämma överens med god marknadsföringssed. Att använda någon annans annonser för egen marknadsföring är inte förenligt med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot marknadsföringslagen kan marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite. Företag kan även dömas att betala en marknadsstörningsavgift om företaget bryter mot marknadsföringslagen.

Ansvarsbegränsning

Allt material som finns tillgängligt via Fastighetsbyråns webb är i huvudsak avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Informationen är inte alltid uttömmande eller uppdaterad. Felskrivningar och tekniska brister kan tyvärr också
förekomma.

Swedbank Fastighetsbyrån AB ansvarar inte för information och material på Fastighetsbyråns webb som publicerats på lokala kontorssidor och i bostadsbeskrivningar av våra franchiseföretag eller mäklare (sk användargenererat material).

Fastighetsbyrån arbetar aktivt med IT-säkerhet. Tyvärr kan vi dock ändå inte garantera att vår webb är fri från virus och andra skadliga komponenter. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.

Swedbank Fastighetsbyrån AB ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatsen.

Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av våra användarvillkor ska ske enligt svensk lag. Om du har frågor kring användarvillkoren är du välkommen att kontakta Swedbank Fastighetsbyrå AB.

Kontaktuppgifter

Swedbank Fastighetsbyrån AB
Box 644

101 32 Stockholm

Tel: 08-54 54 55 00

E-post:
info@fastighetsbyran.se
Webb: www.fastighetsbyran.com

Org nr: 556090-2115

Behöver du hjälp?
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB